Algemene voorwaarden Alcohol Security en Heijnens Advies

Op de dienstverlening door Alcohol Security en Heijnens Advies (kvk-nummer 50199676) zijn
onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden de algemene
voorwaarden ook toegezonden.

Deel A – Algemene Bepalingen
Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtnemer: Alcohol Security en/of Heijnens Advies, ongeacht haar hoedanigheid van
opdrachtnemer, (ver)koper, (ver)huurder en/of anderszins.
1.2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Opdrachtnemer.
1.3. De Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst waar
deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn verklaard.
1.4. De Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomst en werkingssfeer
2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en opdrachten, waaronder aanvullende opdrachten,
vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De
werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien door
Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijking van deze algemene
voorwaarden is toegestaan, laat dat de geldigheid en een rechtsgeldig beroep op direct en strikte
nakoming van de algemene voorwaarden door Opdrachtnemer onverlet.
2.2. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van
aanvaarding bevatten en tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Prijswijzigingen zijn te allen
tijde voorbehouden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor aanbiedingen in te trekken.
2.3. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand nadat
Opdrachtgever (elektronisch) akkoord gegeven heeft op de offerte van Opdrachtnemer.
2.4. De door Opdrachtnemer genoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Ook na overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever verplicht deze werkzaamheden en/of het
werk goederen of dienst af te nemen. Overschrijding van de termijn maakt Opdrachtnemer niet
schadeplichtig, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Opdrachtgever heeft de
bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden wanneer Opdrachtnemer na verloop van de in de
schriftelijke ingebrekestelling genoemde redelijke termijn niet nagekomen is.
2.5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen voor de eigenaar en (ingehuurde of
ingeleende) werknemers van Alcohol Security en/of Heijnens Advies, alsmede voor de door Alcohol
Security en Heijnens Advies ingeschakelde hulppersonen en andere derden, als waren zij door
henzelf bedongen.
2.6. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Derden
3.1. Alcohol Security en/of Heijnens Advies is gerechtigd in het kader van de uitoefening van de
Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden.
3.2. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerd. Derden zullen aan
(de inhoud van) de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken
jegens Opdrachtnemer kunnen ontlenen.

Artikel 4. Prijs, betalingen en annulering
4.1. De (in de aanbiedingen) vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in
euro’s, exclusief BTW en exclusief behandel- en eventuele verpakking- en verzendkosten en
eventuele andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Overeengekomen
tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk overeengekomen, voor de duur
van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast.
4.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor
zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals verhoging van btw, belastingen,
energie) voordoen na het verzending van de aanbieding of totstandkoming van de Overeenkomst.
4.3. Indien twee maanden na het aangaan van de Overeenkomst sprake is van op de Overeenkomst
betrekking hebbende (kost)prijswijzigingen (bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzingen de kosten
van arbeid, energie, materialen en/of grondstoffen), is Opdrachtnemer na schriftelijke kennisgeving
van Opdrachtgever gerechtigd deze aan Opdrachtgever door te belasten.
4.4. Opdrachtgever is verplicht op verzoek van Opdrachtnemer zekerheid voor betaling te
verstrekken. Het is aan Opdrachtnemer om de hoogte van de zekerheid te bepalen. Indien
Opdrachtgever niet binnen de door Opdrachtnemer gestelde termijn aan deze verplichting voldoet,
raakt hij in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en eventuele
schade op Opdrachtgever te verhalen.
4.5. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement is geraakt.
4.6. Opdrachtnemer is gerechtigd digitaal te factureren.
4.7. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden en te maken
kosten voorschotten te vragen. Deze worden aan het eind van de opdracht of al naar gelang
tussentijds verrekend.
4.8. Tenzij anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
4.9. Vanaf de 15e dag na de factuurdatum is Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning /
ingebrekestelling vereist is, de wettelijke (handelsrente) ex artikel 6:119a en 120 lid 2 BW c.q. 6:119
en 120 lid 1 BW met een minimum van 2,5% per maand verschuldigd. Indien de factuur al is gestuurd
voordat Opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst /
verlening van de dienst.
4.10. Indien de wederpartij met enige betaling in gebreke blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd (de
uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te
schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
4.11. Hetgeen Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is, is
ineens opeisbaar, indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. Opdrachtgever failliet is, of in surseance van betaling verkeert;
c. Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
4.12. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft plaatsgevonden is
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
4.13. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten het hiervoor onder 4.12. bedoelde bedrag
overtreft, zijn de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
4.14. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle
proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van
Opdrachtgever.
4.15. In geval van annulering door Opdrachtgever wordt het volgende tarief in rekening gebracht:
a. twee weken voor de aanvangsdatum: het volledige in de Overeenkomst overeengekomen
bedrag;
b. één maand tot twee weken voor aanvangsdatum: de helft van het in de Overeenkomst
overeengekomen bedrag.

Artikel 5. Klachtenregeling
5.1. In geval van (vermeende) wanprestatie vindt er een persoonlijk gesprek plaats tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer om het eventuele probleem op te lossen. Is de klacht daarna niet
naar tevredenheid opgelost, dan is een gang naar de rechter mogelijk.

Artikel 6. Reclames
6.1. Opdrachtgever is gehouden om een en ander direct na voltooiing van (een afgebakend deel van)
de Overeenkomst door Opdrachtnemer en/of na verlening van een dienst en/of na oplevering van
het door Opdrachtnemer aangenomen werk en/of na aflevering van (een) door Opdrachtgever van
Opdrachtnemer gekochte roerende za(a)k(en) en/of ontvangst van een factuur / facturen, te
controleren en/of te inspecteren.
6.2. Reclame dient schriftelijk / elektronisch en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk
binnen 7 dagen na voltooiing en/of verlening en/of oplevering en/of aflevering en/of/ ontvangst,
ofwel bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden
geconstateerd. Na deze termijn mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat Opdrachtgever heeft
ingestemd met de staat en/of wijze van de op- en/of aflevering van de (on)roerende zaken en/of, van
het werk en/of van, de verrichte diensten en/of met de inhoud van de ontvangen factuur en heeft
Opdrachtgever geen recht op reclame c.q. kan Opdrachtgever ter zake hiervan niets meer van
Opdrachtnemer vorderen.
6.3. Eventuele door Opdrachtnemer in dit kader te betalen schadevergoeding bedraagt niet meer
dan de kosten van herstel van het gebrek zoals naar objectieve maatstaven is komen vast te staan.
6.4. Vorderingen en verweren gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de
(afgeleverde of opgeleverde) zaak / werk / dienst niet aan Overeenkomst beantwoordt, verjaren
door verloop van 1 jaar na voltooiing en/of verlening en/of oplevering en/of aflevering en/of
ontvangst van die dienst en/of het werk en/of de (on)roerende za(a)k(en) en/of ontvangst van de
factuur.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de
nakoming van een of meerdere verbintenissen (directe schade), met dien verstande dat iedere
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, alsmede van de werknemers en alle personen die op grond
van een rechtsverhouding met Opdrachtnemer de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever
uitvoeren of hebben uitgevoerd of daarbij betrokken zijn of zijn geweest, in totaliteit steeds beperkt
is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van
Opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de
desbetreffende polis. Op verzoek wordt inzage verschaft in de geldende polisvoorwaarden.
7.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van Opdrachtnemer na
haar verzuim aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van
de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid rust, mochten worden verwacht; en
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de
directe schade en de wijze van herstel.
7.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt andere schade dan directe schade, zoals gevolgschade
(winst- / inkomstenderving, bedrijfsschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door
bedrijfstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade,
vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens), afgeleide schade immateriële
schade.
7.4. Indien om welke reden ook, aan Opdrachtgever geen uitkering krachtens de
aansprakelijkheidsverzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot
het gemiddelde van de factuurbedragen van de laatste drie opdrachten voorafgaand aan de
gebeurtenis, met een maximum van EUR 5.000,= per gebeurtenis of een serie van samenhangende
gebeurtenissen.
7.5. Alle vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, hetzij uit hoofde van een
tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad,
hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag
waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van
die vorderingsrechten en Opdrachtgever ter zake die vorderingsrechten niet binnen die periode van
één jaar in rechte een eis heeft ingesteld.
7.6. Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten aanzien van
enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van Opdrachtnemer.
7.7. Opdrachtnemen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie die gegeven wordt op
zijn website. Deze informatie wordt enkel voor informatieve doeleinden geplaatst en Opdrachtgever
is zodoende niet aansprakelijk voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere eventuele
onjuistheden.
7.8. Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade
die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer zelf. Voor schade
veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden van Opdrachtnemer is Opdrachtnemer echter
nimmer aansprakelijk.

Artikel 8. Ontbinding
8.1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de
Overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder
curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer
gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van
de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk
voldoening van het haar toekomende te vorderen. Voornoemde rechten komen Opdrachtnemer
eveneens toe indien Opdrachtgever na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door
Opdrachtnemer verhindert.
8.2. Opdrachtnemer is in het geval van ontbinding als in artikel 8.1. genoemd nimmer gehouden tot
enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
8.3. Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder
begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
8.4. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden, behoudt Opdrachtnemer zijn recht op
vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Overmacht
9.1. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, indien zij
door omstandigheden die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de
Overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te
komen. Opdrachtgever is in dat geval niet bevoegd de betalingsverplichting op te schorten.
9.2. Omstandigheden als in artikel 9.1. bedoeld zijn in ieder geval (naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen) alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is
haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan het niet voldoen door
hulppersonen / door Opdrachtnemer ingeschakelde derden van Opdrachtnemer aan hun verplichtingen (waaronder niet-nakoming van de overeengekomen levertijd en het leveren van
ondeugdelijke goederen, het ter beschikking stellen van mankracht), ziekte van haar personeel,
oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, slechte
weersomstandigheden / weersinvloeden, werkstaking en -onderbreking, bedrijfsbezetting, in- en
uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in levering van
gas, water en elektriciteit, stagnatie of onderbreking van leveringen van derden van wie
Opdrachtnemer zaken of diensten voor de uitvoering van de Overeenkomst moet betrekken, diefstal
of andere wijzen van verloren gaan van materialen, gedragingen (behoudens opzet of grove schuld)
van personen van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt en
ongeschiktheid van zaken waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt,
alsmede iedere situatie waarop Opdrachtnemer feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
9.3. Indien nakoming blijvend onmogelijk is of voornoemde situatie langer dan twee maanden heeft
geduurd, kan de Overeenkomst uitsluitend worden ontbonden voor dat deel dat niet is nagekomen.
Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de dientengevolge geleden schade.
9.4. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat voornoemde omstandigheden met zich brengen dat
geen sprake is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen jegens Opdrachtgever.
Artikel 10. Risico-overgang en retourzendingen
10.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt het transport van (gekochte en/of
gehuurde) goederen voor risico van Opdrachtgever. Zodoende gaat het risico op het moment dat de
goederen het magazijn van Opdrachtnemer verlaten over op Opdrachtgever.
10.2. Retourzendingen worden met aangetekende post gedaan.
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegdheid
11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Internationale handelsgebruiken zijn
nadrukkelijk uitgesloten.
11.2. Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Artikel 12. Wijzigingen in de algemene voorwaarden
12.1. Deze Voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen. Opdrachtgever zal van wijzigingen op de
hoogte worden gesteld.
12.2. Indien enige bepaling van Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, in die zin dat de strekking van Voorwaarden behouden
blijft.

Deel B – Verkoop
De bepalingen uit dit deel zijn naast de Algemene Bepalingen (Deel A) van toepassing op alle
Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van roerende zaken, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald. Bij strijdigheid tussen de in dit deel genoemde bepalingen en de Algemene Bepalingen,
hebben de in dit deel genoemde bepalingen voorrang.

Artikel 1. Definities
1.1. Verkoper: Alcohol Security en/of Heijnens Advies.
1.2. Koper: de partij die een roerende zaak van Verkoper koopt.

Artikel 2 Eigendomsovergang
2.1. Het eigendom van geleverde goederen gaat op Koper over, nadat Koper al hetgeen hij op grond
van de Overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 3. Retouren
3.1. In het geval van retourzendingen dient Koper het product na overleg met Verkoper in de
originele verpakking aangetekend te versturen naar een door Verkoper te bepalen adres. De kosten
voor retourzending komen voor rekening van Koper, tenzij de wet dwingendrechtelijke anders
bepaalt.
3.2. Verkoper is gerechtigd ongefrankeerd verzonden producten, producten die in een beschadigde
dan wel niet originele verpakking worden aangeboden en/of beschadigde producten te weigeren of
de kosten hiervan in rekening te brengen aan Koper.

Artikel 4. Garanties
4.1. Koper heeft fabrieksgarantie op de door Verkoper geleverde producten.
4.2. De garantie vervalt wanneer Koper zich niet aan de gebruiksvoorschriften houdt, bij ondeskundig
of oneigenlijk gebruik, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud of indien
wijzigingen zijn aangebracht. De garantie vervalt eveneens wanneer het gebrek is ontstaan door
omstandigheden waar Verkoper geen invloed op heeft, daaronder begrepen weersomstandigheden
(zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc. De garantie komt tevens te
vervallen als de fabriekscode is aangepast en bij het verbreken van het garantielabel in het toestel
en/of als het garantielabel beschadigd is.
4.3. Ter zake alcoholtoestellen geldt dat de garantie ook vervalt wanneer de sensor vervuild is met
een hoge concentratie alcohol, nicotine of andere vreemde stoffen of etensresten.

Artikel 5. Alcohol- en drugstester en alcoholslot
5.1. Koper is gehouden het uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de controle waarvoor alcohol- en/of
drugstesters besteld is aan Verkoper te melden wanneer voornoemde producten niet ontvangen
zijn. Nadien wordt ervan uitgegaan dat voornoemde producten volledig en in goede orde ontvangen
zijn en kan de Koper zich er niet op beroepen de producten niet ontvangen heeft en komt de Koper
ook overigens geen vorderingsrecht toe.
5.2. Alcohol- en drugstesters zijn uitsluitend bedoeld om een zo getrouw mogelijke indruk te geven
van het alcoholpromillage. Ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling van de producten, kunnen
resultaten verschillen en zijn deze mede afhankelijk van de testcondities en de wijze waarop er
geblazen wordt. Het gebruik van het resultaat van de alcohol- en/of drugstester is voor eigen
verantwoordelijkheid en risico van Koper / gebruiker. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele
schade die voortvloeit uit het gebruik van door haar geleverde alcohol- en/of drugstesters.
5.2. Het inbouwen van het alcoholslot is voor rekening en risico van Koper. Verkoper kan een derde
verzoeken het alcoholslot voor Koper in te bouwen. De kosten hiervan worden (door die derde)
gefactureerd aan Koper en komen dus ook voor rekening van Koper. Dit geldt tevens voor de kosten
voor kalibratie, onderhoud en verzending (naar de producent voor onderhoud). Het voorgaande
brengt tevens met zich dat wanneer het alcoholslot voor service / reparatie / onderhoud uitgebouwd
moet worden en vervolgens weer ingebouwd, de in- en uitbouwkosten voor rekening van Koper
komen; ook als het gebrek / de reparatie van het alcoholslot nog onder de garantie valt.
5.3. Het alcoholslot heeft service en onderhoud nodig om goed te blijven functioneren. Koper dient
er zelf zorg voor te dragen dat het alcoholslot tijdig (lees: binnen de in het instructieboekje /
garantiebepalingen / gebruiksaanwijzing genoemde termijn) door het servicepunt wordt
onderhouden en gekalibreerd. Indien dit niet binnen de gestelde termijn gebeurt, vervalt de
garantie.
5.4. Service en onderhoud door Verkoper is niet mogelijk wanneer de toegangscode van het
alcoholslot gewijzigd is. Het wijzigen van de toegangscode komt voor rekening en risico van Koper. Is
Koper de toegangscode kwijt / vergeten, dan kan dit (alleen) opgelost worden door het alcoholslot
terug te sturen naar de producent. De kosten hiervan komen voor rekening van Koper.
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1. Verkoper garandeert niet dat de aan Koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door
Verkoper geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Deel C – Verhuur roerende zaken
De bepalingen uit dit deel zijn naast de Algemene Bepalingen (Deel A) van toepassing op alle tussen
Overeenkomsten met betrekking tot de huur en verhuur van roerende zaken, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk is bepaald. Bij strijdigheid tussen de in dit deel genoemde bepalingen en de Algemene
Bepalingen, hebben de in dit deel genoemde bepalingen voorrang.

Artikel 1. Definities
1.1. Verhuurder: Alcohol Security en/of Heijnens Advies.
1.2. Huurder: de partij die een roerende zaak (hierna: “het gehuurde”) van Verhuurder huurt.

Artikel 2. Het gehuurde
2.1. Huurder zal het gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming goed verzorgen, zelf
gebruiken en het noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring
geven, of zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder naar het buitenland brengen.
2.2. Huurder is verplicht het toestel direct na ontvangst te controleren op gebreken of
beschadigingen en indien van toepassing dit binnen 24 uur schriftelijk te melden bij Verhuurder.
2.3. Verhuurder draagt zorg voor onderhoud van het gehuurde. Dit is Huurder niet toegestaan.
Huurder verleent toegang aan personeel van Verhuurder of door haar ingeschakelde derden in het
geval reparatie of, normaal onderhoud dient plaats te vinden of het gehuurde nagekeken moet
worden.
2.4. Huurder dient het gehuurde in dezelfde staat terug te bezorgen Verhuurder (indien per post via
de aangetekende post), behoudens normale slijtage. Bij teruggave aan Verhuurder, wordt het
gehuurde gecontroleerd door Verhuurder, al dan niet in aanwezigheid van Huurder. Indien Huurder
erop staat om aanwezig te zijn bij de controle door Verhuurder, moet Huurder dit schriftelijk
mededelen bij de teruggave van het gehuurde.
2.5. Bij het te laat retour zenden van de goederen, of anders schriftelijk is overeengekomen kan
Verhuurder extra kosten in rekening brengen, gelijk aan het huurbedrag van de gehuurde goederen
maal het aantal dagen die de goederen te laat zijn retour ontvangen minus één dag i.v.m. retour
transportzending. De dag stempel van de transporteur is bindend.
2.6. Is het gehuurde beschadigd of (bij verzending) kwijtgeraakt, dan is Verhuurder gerechtigd de
aankoopprijs bij Huurder in rekening te brengen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring
3.1. Alle (vervolg)schade die ontstaan is door zorgeloos of foutief gebruik, verlies, beschadiging,
onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde en/of toebehoren, dient terstond door de
Huurder te worden vergoed.
3.2. Totdat Verhuurder het gehuurde weer in haar bezit heeft, is Huurder er aansprakelijk voor.
3.3. Boetes die het gevolg zijn van het gebruik van het gehuurde, dienen door Huurder te worden
voldaan.
3.4. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik
van het gehuurde.

Deel D – Alcohol-, drugs- en vuurwerkcontroles / zoekacties
De bepalingen uit dit deel zijn naast de Algemene Bepalingen (Deel A) van toepassing op alle
Overeenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van alcohol- en drugs- en vuurwerkcontroles,
tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald. Bij strijdigheid tussen de in dit deel genoemde
bepalingen en de Algemene Bepalingen, hebben de in dit deel genoemde bepalingen voorrang.

Artikel 1. De controles
1.1. Opdrachtnemer bewaart geen persoonlijke gegevens van de gecontroleerde personen.
1.2. Op verzoek van Opdrachtgever worden formulieren ingevuld ter behoeve van Opdrachtgever
met alle waarden van de testen.
1.3. Op verzoek van Opdrachtgever kan “een verklaring drugsvrij” worden afgegeven. Deze verklaring
is een momentopname en vervalt als zodanig op het moment dat personen de ruimte hebben
betreden, goederen zijn aangeraakt dan wel verplaatst, aangevuld dan wel verwijderd, en op alle
momenten dat het afgezochte zonder toezicht is achtergebleven.
1.4. Indien Opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de Opdrachtgever
gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit, wordt genomen
door de Opdrachtgever. Die aangifte zal Opdrachtnemer alleen op verzoek van de Opdrachtgever e3
op naam en onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever worden gedaan.

Artikel 2. Annulering
2.1. Een geplande zoekactie of controle dient uiterlijk 72 uur voor aanvang worden geannuleerd.
2.2. Bij een annulering van voornoemde opdracht binnen 72 t/m 48 uur voor aanvang, wordt 50%
van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
2.3. Bij annulering van voornoemde opdracht binnen 47 t/m 24 uur voor aanvang, wordt 75% van de
overeengekomen prijs in rekening gebracht.
2.4. Bij annulering van voornoemde opdracht binnen 24 uur voor aanvang, is Opdrachtgever 100%
van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring
3.1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor enige
schade veroorzaakt door de alcohol-, drugs- en vuurwerkcontroles / zoekacties of het geven van
voorlichting en/of demonstraties met de honden. In het geval van een melding door de honden van
aanwezigheid van drugs ligt verantwoordelijkheid bij Opdrachtgever.
3.2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het uitgeven van de “verklaring
drugsvrij”, tenzij eventuele schade het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid aan de zijde van
Opdrachtgever.
3.3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor beslissingen genomen naar aanleiding van
testresultaten, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor foutieve communicatie of weigerende
apparatuur.
3.4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van het verlies
van of schade aan goederen in relatie tot alcohol-, drugs- en vuurwerkcontroles / zoekacties.
3.5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake een naar
aanleiding van de controle gedane strafrechtelijke aangifte.