Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Alcohol Security - Heijnens Advies

Artikel 1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en diensten die bij Heijnens Advies - Alcohol Security worden aangeboden. 1b: Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de wederpartij en Heijnens Advies - Alcohol Security accepteert de wederpartij uitdrukkelijk deze voorwaarden. Heijnens Advies - Alcohol Security behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 1c: Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Heijnens Advies - Alcohol Security worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1d: Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Heijnens Advies - Alcohol Security worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Heijnens Advies - Alcohol Security ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 1e: Wanneer door Heijnens Advies - Alcohol Security gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Heijnens Advies - Alcohol Security deze algemene voorwaarden soepel toepast. 1f: Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Heijnens Advies - Alcohol Security in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Heijnens Advies - Alcohol Security vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 1g: Heijnens Advies - Alcohol Security is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de wederpartij gebruik te maken van derden. 1h: Heijnens Advies - Alcohol Security kan deze algemene voorwaarden aanvullen indien dit voor bepaalde diensten (verhuur en inhuren van personeel) van toepassing is, hiervoor word de wederpartij voor de overeenkomst schriftelijk medegedeeld. 1j: Al onze transacties / diensten geschieden volgens de algemene voorwaarden van Heijnens Advies - Alcohol Security, deze is gratis opvraagbaar bij Heijnens Advies - Alcohol Security, of na te lezen op onze website op www.alcoholsecurity.nl.

Artikel 2.
Aanbiedingen/overeenkomsten 2a: Alle aanbiedingen van Heijnens Advies - Alcohol Security zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. 2b: Heijnens Advies - Alcohol Security behoudt zich het recht voor aanbiedingen in te trekken. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. 2c: Een overeenkomst tussen Heijnens Advies - Alcohol Security en de wederpartij komt tot stand nadat de wederpartij een bestelling mondeling of schriftelijk heeft doorgegeven, waarbij deze door een medewerker(ster) wordt opgenomen en bevestigd. 2d: De overeenkomst bevat alle tussen de wederpartij en Heijnens Advies - Alcohol Security gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de wederpartij en Heijnens Advies - Alcohol Security. 2e: De administratie van Heijnens Advies - Alcohol Security geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de wederpartij aan Heijnens Advies -Alcohol Security verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Heijnens Advies - Alcohol Security verrichte leveringen. 2f: Heijnens Advies - Alcohol Security erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de wederpartij dit eveneens.

Artikel 3.
Prijzen en betalingen en facturen 3a: De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW en exclusief behandel- en eventuele verpakking-, verzendkosten, eventuele andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3b: Betaling is mogelijk met: Overschrijving op onze rekening in Nederland, onder rembours (alleen in Nederland) Contant. 3c: Alle facturen bij levering op rekening zullen door de wederpartij worden betaald, zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voor zowel leveringen binnen als buiten Nederland. 3d: Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is Heijnens Advies - Alcohol Security gerechtigd om de wederpartij vanaf die dag een vertragingsrente van 2,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 3e: Indien betaling plaatsvindt na de 1e aanmaning door Heijnens Advies - Alcohol Security, dan is de wederpartij een bedrag van minimaal € 15,00 aan administratiekosten verschuldigd. Zal er een 2e aanmaning plaats vinden zal Heijnens Advies - Alcohol Security nogmaals een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening brengen bovenop de 1e aanmaningskosten. 3f: Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Heijnens Advies - Alcohol Security. 3g: Indien de wederpartij ook na het versturen van de aanmaning niet, niet volledig of niet voor de in de aanmaning gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Heijnens Advies - Alcohol Security het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. 3h: De wederpartij is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskosten veroordeling op een lager bedrag uitkomt. 3i: Indien Heijnens Advies - Alcohol Security de vordering op de wederpartij uit handen dient te geven aan een incasso bureau, zal Heijnens Advies - Alcohol Security extra kosten in rekening brengen die bovenop de hoofdsom zullen worden gebracht, per vervallen factuur. De extra kosten zijn 10% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00. (de kosten van het incassobureau zijn hier niet inbegrepen. 3j: Indien de wederpartij met enige betaling in gebreke blijft, is Heijnens Advies - Alcohol Security gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 3k: Heijnens Advies - Alcohol Security stuurt de facturen digitaal en of samen met de geleverde goederen, tenzij de wederpartij vooraf kenbaar maakt dat wederpartij deze via de post wilt ontvangen.

Artikel 4.
Levering/leveringstermijnen en Reclamaties niet ontvangen bestelling 4a: De door Heijnens Advies - Alcohol Security opgegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Heijnens Advies - Alcohol Security derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Heijnens Advies - Alcohol Security dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 4b: Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding. 4c: De wederpartij heeft de bevoegdheid om zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden als de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de wederpartij niet redelijkerwijs kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. Eventueel reeds door de wederpartij gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen nadat Heijnens Advies - Alcohol Security het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de wederpartij teruggestort. 4d: De wederpartij is verantwoordelijk voor het tijdig melden van een niet ontvangen zending. De termijn die hiervoor geldt, is maximaal 2 werkdagen na de dag waarop geleverd is. Na deze periode is Heijnens Advies - Alcohol Security niet verplicht pakket navraag te doen m.b.t. een zending of de zending te compenseren.

Artikel 5.
Eigendomsvoorbehoud 5a: De eigendom van geleverde producten gaat pas op de wederpartij over, indien de wederpartij al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Heijnens Advies - Alcohol Security verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de wederpartij over.

Artikel 6.
Overmacht en/of bijzondere omstandigheden 6a: Heijnens Advies - Alcohol Security is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 6b: Omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking, het opleggen van sancties vanuit de overheid (Corona) en het niet tijdig leveren door de leveranciers. 6c: Heijnens Advies - Alcohol Security kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder schade aan de andere partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 6d: Voor zoveel Heijnens Advies - Alcohol Security ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Heijnens Advies - Alcohol Security gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7.
Intellectuele en industriële eigendomsrechten 7a: De wederpartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Heijnens Advies - Alcohol Security geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 7b: Heijnens Advies - Alcohol Security garandeert niet dat de aan de wederpartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak aan derden gebaseerd op de stelling dat met een door Heijnens Advies - Alcohol Security geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van derde.

Artikel 8.
Risico 8a: Het risico tijdens transport van het door de wederpartij bestelde product is voor Heijnens Advies - Alcohol Security. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de wederpartij over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Heijnens Advies - Alcohol Security kunnen worden uitgesloten.

Artikel 9.
Aansprakelijkheid 9a: Heijnens Advies - Alcohol Security is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het gebruik van door Heijnens Advies - Alcohol Security geleverde producten en evenmin voor directe of indirecte door de afnemer geleden schade als gevolg van niet- of niet tijdige levering. 9b: De wederpartij vrijwaart Heijnens Advies - Alcohol Security voor geleden schade of vervolgschade in het ruimste zin van het woord indien de gekochte/gehuurde alcoholtesters om welke reden dan ook niet op tijd worden ontvangen bij de wederpartij. 9c: De wederpartij vrijwaart Heijnens Advies - Alcohol Security voor geleden schade of vervolgschade in het ruimste zin van het woord indien de gekochte/gehuurde alcoholtesters en alcoholsloten om welke reden dan ook niet goed functioneren bij de wederpartij. 9d: Alcoholtesters zijn uitsluitend bedoeld om een zo getrouw mogelijke indruk te geven van het alcoholpromillage. Ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling van de producten, kunnen resultaten verschillen en zijn deze mede afhankelijk van de test condities en de wijze waarop er geblazen wordt. Het toepassen van informatie naar aanleiding van het gebruik van de door Heijnens Advies - Alcohol Security geleverde alcoholtesters en drugstesters is volledig voor de eigen verantwoordelijkheid en het risico van de wederpartij. Heijnens Advies - Alcohol Security aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van door haar geleverde alcoholtesters en drugstesters. 9e: Heijnens Advies - Alcohol Security is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen of vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de wederpartij en Heijnens Advies - Alcohol Security, dan wel tussen Heijnens Advies - Alcohol Security en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de wederpartij en Heijnens Advies - Alcohol Security.

Artikel 10.
Kosten in- uitbouwen alcoholslot / service alcoholslot 10a: Inbouwen en uitbouwkosten worden altijd apart in rekening gebracht en zijn voor rekening van de wederpartij. 10b: Indien het alcoholslot voor service of anders uitgebouwd en opnieuw ingebouwd moet worden, zijn de kosten voor de wederpartij, ook als deze nog onder de garantie valt. 10c: Het alcoholslot heeft service en onderhoud nodig voor het goed blijven functioneren. De wederpartij dient zelf zorgen te dragen dat het alcoholslot tijdig naar uw servicepunt komt voor onderhoud en kalibratie, indien dit niet binnen de gestelde termijn gebeurt, vervalt de garantie. Kosten voor kalibratie, onderhoud en verzendkosten komen voor rekening van de wederpartij. Wanneer het alcoholslot voor onderhoud naar de producent gestuurd moet worden, zijn de verzendkosten naar de producent voor rekening van de wederpartij. Tevens houd dit in dat het alcoholslot een geruime tijd niet inzetbaar is voor gebruik. 10d: Wanneer de toegangscode van het alcoholslot is veranderd, kan Heijnens Advies - Alcohol Security geen service of onderhoud geven aan het toestel, de wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toegangscode. Wanneer de wederpartij de code niet meer weet, zal Heijnens Advies - Alcohol Security het toestel naar de producent moeten sturen, de gemaakte kosten komen voor rekening van de wederpartij. 10e: Heijnens Advies - Alcohol Security levert het alcoholslot af, zoals deze is ingesteld door de producent. 10f: Wanneer de wederpartij andere instelling wenst, dient de wederpartij dit zelf uit te voeren, volgens de meegeleverde handleiding. 10g: Bij storing kunt u onze klantenservice bellen tijdens onze openingsuren, wij zullen u dan in eerste instantie telefonisch proberen verder helpen. 10h: Wanneer wij u niet telefonisch kunnen helpen kunnen wij een servicemonteur naar u sturen. Deze kosten van de servicemonteur zijn voor rekening van de wederpartij. Deze kosten zullen wij vooraf aan u kenbaar maken, na u akkoord zullen wij een afspraak inplannen.

Artikel 11.
Retours 11a: Indien de wederpartij de overeenkomst met Heijnens Advies - Alcohol Security wil ontbinden, dient de wederpartij dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Heijnens Advies - Alcohol Security te melden. 11b: De wederpartij dient het product - na overleg met Heijnens Advies - Alcohol Security – in de originele verpakking te versturen naar een door Heijnens Advies - Alcohol Security vastgesteld retouradres. 11c: De wederpartij dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 11d: Heijnens Advies - Alcohol Security heeft het recht om producten die door de wederpartij zonder toestemming van Heijnens Advies - Alcohol Security, ongefrankeerd verzonden producten of producten die in een beschadigde dan wel niet originele verpakking worden aangeboden, te weigeren of de kosten hiervan in rekening te brengen aan de wederpartij. 11e: Indien de wederpartij reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de wederpartij de overeenkomst met Heijnens Advies - Alcohol Security heeft herroepen, zal Heijnens Advies - Alcohol Security deze betalingen, exclusief door Heijnens Advies - Alcohol Security gemaakte verzendingskosten, binnen veertien (14) werkdagen nadat Heijnens Advies - Alcohol Security het door de wederpartij geretourneerde product heeft ontvangen, op dezelfde rekening terugstorten als waarmee de bestelling is betaald. 11f: Heijnens Advies - Alcohol Security behoudt het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product door nalatigheid van de wederpartij is beschadigd.

Artikel 12.
Verzendkosten 12a: Verzendkosten binnen Nederland worden berekend vanuit de verzendtarieven van PostNL en kunnen afwijken van de opdrachtbevestiging. 12b: Bij bijzonder transport (voor vloeistoffen) kunnen de verzendkosten hoger zijn, deze zijn voor rekening van de wederpartij. 12c: Als na het uitbrengen van de factuur blijkt dat het transport hoger is dan berekend, kan Heijnens Advies - Alcohol Security deze kosten in rekening brengen. 12d: Als de wederpartij de goederen voor 12:00 uur bezorgd wilt hebben zullen wij de extra kosten aan de wederpartij doorberekenen. 12e: Het transport wordt onder verhoogde aansprakelijkheid verstuurd (max. 500,= vergoeding volgens Alg. voorwaarden PostNL voor goederenvervoer). 12f: Bij de verzendkosten rekent Heijnens Advies - Alcohol Security ook administratie en verpakkingskosten.

Artikel 13.
Transport 13a: De wijze van vervoer wordt door Heijnens Advies - Alcohol Security zelf bepaald, mits het de levering niet benadeeld. 13b: De kosten van het transport worden apart berekend in de factuur. 13c: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt het transport van goederen voor risico van de wederpartij, vanaf het moment dat deze het magazijn bij Heijnens Advies - Alcohol Security verlaten. Ongeacht de waarde van de zending bepaald Heijnens Advies - Alcohol Security de verzendingswijze of anders schriftelijk zijn overeengekomen met wederpartij. In- en uitlading van goederen zomede het vervoer geschieden buiten onze verantwoordelijkheden en zijn voor rekening en risico van de wederpartij, behoudens voor zover dit door Heijnens Advies -Alcohol Security zelf verzorgd wordt met eigen vervoer. De wederpartij kan de goederen volgen via het www.tracktrace.nl van PostNL, dit nummer kan de wederpartij opvragen bij Heijnens Advies - Alcohol Security. 13d: Alle goederen van Alcohol Security moeten verhoogd aansprakelijk retour verzonden worden.

Artikel 14.
Garanties 14a: Op de door Heijnens Advies - Alcohol Security geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de wederpartij die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet. 14b: De garantie vervalt direct als de wederpartij zich niet aan de voorschriften houd zoals zijn omschreven in de gebruiksaanwijzing. 14c: De garantie vervalt bij alle alcoholtoestellen wanneer wij constateren dat de sensor vervuild is door hoge concentratie alcohol, nicotine of andere vreemde stoffen of etensresten. 14d: De garantie komt tevens te vervallen als de fabriekscode is aangepast door de klant zelf of door Heijnens Advies - Alcohol Security in opdracht van de klant naar de persoonlijke code. 14e: Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Heijnens Advies - Alcohol Security, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Heijnens Advies - Alcohol Security geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc… 14f: De garantie vervalt bij het verbreken van het garantielabel in het toestel, ook als dit garantielabel is beschadigd.

Artikel 15.
Verhuur 15a: De wederpartij is verplicht het toestel direct na ontvangst te controleren op gebreken of beschadigingen en indien van toepassing dit binnen 24 uur schriftelijk te melden bij Heijnens Advies - Alcohol Security, dit mag via de mail of post. 15b: Als er gebreken / beschadigingen zijn geconstateerd bij het retour ontvangen van de goederen zullen wij dit binnen 2 werkdagen aan de wederpartij kenbaar maken door middel van een mail, deze zal Heijnens Advies - Alcohol Security bij de wederpartij verhalen, deze ontvangt een factuur met de kosten die toereikend is om de schade te vergoeden. 15c: Heijnens Advies - Alcohol Security kan de wederpartij verplichten het beschadigde toestel over te nemen tegen de geldige bruto verkoopsprijs. 15d: Bij het te laat retour zenden van de goederen, of anders schriftelijk is overeengekomen kan Heijnens Advies - Alcohol Security extra kosten in rekening brengen, die gelijk zijn aan het huurbedrag van de gehuurde goederen maal het aantal dagen die de goederen te laat zijn retour ontvangen, dit min één dag i.v.m. retour transportzending. De dag stempel van de transporteur is bindend. 15e: De annuleringskosten bedragen te allen tijde € 25,-. Daarnaast is vanaf drie dagen voor de aanvangsdatum het volledige huurbedrag verschuldigd.

Artikel 16.
Alcohol en drugscontrole 16a: Heijnens Advies - Alcohol Security is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen en gestelde voorwaarden door opdrachtgever voor zover deze niet strijdig zijn met wettelijke bepalingen. 16b: Op verzoek van opdrachtgever kan een verklaring van drugsvrij worden afgegeven. Deze verklaring is een momentopname en vervalt als zodanig op het moment dat personen de ruimte hebben betreden, goederen zijn aangeraakt dan wel verplaatst, aangevuld dan wel verwijderd, en op alle momenten dat het afgezochte zonder toezicht is achtergebleven. 16c: Heijnens Advies - Alcohol Security aanvaard geen enkele verantwoording voor het uitgeven van de verklaring drugsvrij, dat een momentopname is door middel van een hulpmiddel zoals een hond of apparatuur is vastgesteld. 16d: Heijnens Advies - Alcohol Security is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door het geven van zoekactie, voorlichting en/of demonstraties met de honden. In het geval van een melding door de honden van aanwezigheid van drugs, tijdens een demonstratie, zoekactie, bij werknemer, leerling of leerkracht, ligt de eindverantwoording bij de directie van de school / bedrijf. Heijnens Advies - Alcohol Security is gehouden aan wettelijke voorschriften aangaande drugs en alcohol. 16e: Heijnens Advies - Alcohol Security maakt gebruikt van geijkte apparatuur. Op verzoek van opdrachtgever worden formulieren ingevuld ter behoeve van opdrachtgever met alle waardes van de testen. Heijnens Advies - Alcohol Security bewaard geen persoonlijke gegevens van de gecontroleerde personen. Heijnens Advies - Alcohol Security is niet verantwoordelijk voor beslissingen genomen naar aanleiding van testresultaten, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor foutieve communicatie of weigerende apparatuur. 16f: Betalingen bij afzeggen van de opdracht: Afzeggen van geplande zoekactie of controle dient minimaal 72 uur van te voren te worden gedaan. Afzegging binnen 72 t/m 48 van te voren wordt 50% in rekening gebracht. Afzegging binnen 48 t/m 24 uur van te voren wordt 75% in rekening gebracht. Afzegging binnen 24 uur van te voeren is 100% verschuldigd. Met een minimum bedrag van € 75,00. 16g: Aansprakelijkheid: Heijnens Advies - Alcohol Security is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van, door haar werkzaamheden, daar deze slechts een aanwijzing zijn, en geen opsporing. De aansprakelijkheid van Heijnens Advies - Alcohol Security is beperkt tot een bedrag met een maximum van 75% van het factuur bedrag van de opdracht per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak, met een maximum per opdrachtgever van 550,00 euro per jaar. De opdrachtgever vrijwaart Heijnens Advies - Alcohol Security voor aanspraken van derden jegens Heijnens Advies - Alcohol Security op zijn personeel, ter zake van het verlies van of schade aan goederen waarvan Heijnens Advies - Alcohol Security diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en andere voor zover de aanspraken de hiervoor genoemde maximale zouden overschrijden. Indien personeel van Heijnens Advies - Alcohol Security een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de opdrachtgever. Die aangifte zal door het personeel van Heijnens Advies - Alcohol Security alleen op verzoek van de opdrachtgever en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart Heijnens Advies - Alcohol Security en zijn (inhuur) personeel voor alle aanspraken van derden, ter zake va een dergelijke aangifte. ongeacht of Heijnens Advies - Alcohol Security of zijn ( inhuur ) personeel met betrekking tot aangifte enig verwijt valt te maken.

Artikel 17.
Internet 17a: Heijnens Advies - Alcohol Security kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie die gegeven wordt op de internetsite van Heijnens Advies - Alcohol Security. Deze informatie wordt enkel voor informatieve doeleinden geplaatst, derhalve is Heijnens Advies - Alcohol Security niet aansprakelijk voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die kunnen voorkomen. 17b: Heijnens Advies - Alcohol Security behoudt zich het recht voor om de internetsite en de mededelingen die daarop gedaan worden zonder vooraankondiging te wijzigen.

Artikel 18.
Overige bepalingen 18a: Heijnens Advies - Alcohol Security behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen. 18b: Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien ze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat tijdens de looptijd van een overeenkomst de meest gunstige bepaling voor de wederpartij zal prevaleren. 18c: De gegevens van de wederpartij kunnen worden gebruikt voor interne marketingdoeleinden zoals mailingen. 18d: De gegevens van de wederpartij zullen wij nooit aan derde vrijgeven zonder uw schriftelijke toestemming.

Artikel 19.
Toepasselijk recht / geschillen 19a: Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen in eerste instantie onderling te worden opgelost. 19b: Alle geschillen, ook die slechts door een van de partijen worden aangemerkt, met betrekking tot of uitvloeiend uit, alsmede tussen Heijnens Advies - Alcohol Security en een wederpartij gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslist door de rechter te Arnhem.

Artikel 20.
Disclaimer & copyright 20a: De inhoud van de website heeft alleen een informatief karakter, desondanks kunnen er fouten of onvolkomenheden in voorkomen, hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend. 20b: De inhoud van alle pagina's op deze site van www.alcoholsecurity.nl en alle andere sites die onderdeel uitmaken van Heijnens Advies - Alcohol Security is eigendom van Heijnens Advies - Alcohol Security. Alle door Heijnens Advies - Alcohol Security afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren - en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij Heijnens Advies - Alcohol Security. Het is niet toegestaan het in artikel 17 genoemde te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Heijnens Advies - Alcohol Security. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Arnhem.

Laatste wijziging December 2021